Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onze algemene voorwaarden zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al

onze offertes, bestekken, bestellingen, facturen enz. De klant erkent formeel kennis genomen

te hebben van deze voorwaarden door ondertekening van het bestek of de bestelbon en ze

zonder voorbehoud te aanvaarden.2. Onze offertes en bestekken zijn steeds vrijblijvend en zonder enige verbintenis van

onzentwege. Zij zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen en kunnen steeds herzien

worden, indien daartoe aanleiding bestaat.3. Onze leveringstermijnen of uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven.

Laattijdige leveringen of uitvoeringen van werken kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking

van de overeenkomst, noch tot betaling van een enige schadevergoeding door ons aan4. Klachten in verband met de leveringen, werken of de facturen dienen ons steeds binnen de 7

dagen per aangetekend schrijven te bereiken. Na deze datum worden geen klachten meer

aangenomen en heeft de klant zich akkoord verklaard. In geen geval kan een klacht

aanleiding geven tot opschorting of uitstel van betaling van een factuur Onder geen enkel

beding zullen leveringen die langer dan één maand bij de klant zijn, kunnen terug genomen5. Alle verzendingen van en naar de klant zijn steeds ten zijne laste, wat ook de wijze van

transport weze. Zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onzentwege nemen wij6. Niet of onvolledig betaalde goederen blijven ten alle tijde onze eigendom. De klant geeft ons

hiertoe onvoorwaardelijke vrijheid van handelen. De klant wordt slechts eigenaar van de

geleverde goederen na volledige betaling hiervan.7. Bij annulatie van een order door de klant, zelfs zo deze annulatie slechts gedeeltelijk is, is

deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van minimum 30 % van de prijs van

het geannuleerde order. Wij behouden ons het recht voor deze schadevergoeding te verhogen

tot het door ons geleden verlies, indien wij reeds een aanvang hebben genomen met de

uitvoering of de voorbereiding van dit order.8. Al onze facturen zijn contant en zonder enige korting betaalbaar aan onze zetel. Ieder bedrag

dat niet betaald is op de vervaldag zal automatisch en zonder dat er een voorafgaande

aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een maandelijkse intrest van

1 % en dit vanaf de vervaldag. Bovendien zal iedere factuur die niet betaald is op de

vervaldag automatisch, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd

worden met 10 % met een minimum van € 75 als schadebeding. Bij niet-betaling van de

factuur op haar vervaldag behouden wij ons het recht voor eventuele overeengekomen

voorwaarden of betalingstermijnen te herzien en kunnen wij bestellingen die reeds geplaatst

zouden zijn inhouden tot de factuur betaald is; in geval van niet betaling der factuur kunnen

wij door eenvoudige mededeling de werken stopzetten en dit tot betaling der factuur.9: Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd,

hetzij de rechtbank naar keuze van de opsteller der factuur.